CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức xã Thanh Quang, huyện Nam Sách
23/08/2023 03:47:37

1. Ủy ban nhân dân xã là cơ quan nào

Theo khoản 1 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Như vậy, Ủy ban nhân dân xã là cơ quan hành chính nhà nước cấp xã Hội đồng nhân dân cấp xã bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cấp xã.

2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã có cơ cấu tổ chức như sau:

- Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

- Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại III có một Phó Chủ tịch.

(Điều 34 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 2 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019)

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

Cụ thể tại Điều 35 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã như sau:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

+ Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

+ Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt.

Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

(Nội dung này được sửa đổi tại Khoản 11 Điều 2 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019)

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

1.

Nguyễn Xuân Thảo

Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

2.

Dương Đức Thọ

Phó bí thư TT Đảng ủy

3.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó bí thư, CT HĐND xã

4.

Vũ Thế Cường

Phó chủ tịch HĐND xã

5.

Tạ Văn Hưng

Phó chủ tịch UBND xã

6.

Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch MTTQ xã

7.

Hoàng Duy Hùng

CT hội cựu chiến binh

8.

Vũ Thị Huyền

CT hội phụ nữ

9.

Hoàng Trọng Huấn

CT hội nông dân

10.

Nguyễn Văn Tuân

Bí thư Đoàn xã

11.

Trần Thị Huyền

CC kế toán

12.

Nguyễn Thị Hiền

CC văn phòng thống kê

13.

Hứa Thị Quyên

CC văn phòng nội vụ

14.

Trần Đình Tòng

CC văn hóa xã hội

15.

Nguyễn Văn Vóc

CC lao động TBXH

16.

Hứa Duy Tâm

CC địa chính GTNN

17.

Nguyễn Thành Chưởng

CC địa chính xây dựng

18.

Nguyễn Văn Sơn

Chỉ huy trưởng quân sự

19.

Vũ Đức Luân

CC tư pháp hộ tịch

20.

Đỗ Văn Lợi

Trưởng công an xã

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2085
Trước & đúng hạn: 2085
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:22:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Tông Phố, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.033

Email: thanhquang.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,153